Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Offertes

 • - Bestellingen gebeuren uitdrukkelijk schriftelijk.
 • - Voor gebeurlijke schade aan of verlies van originelen en van voorwerpen die aan de klant toebehoren en bij ons in bewaring gelaten worden, wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen. Het risico van transport gebeurt op gevaar van de koper-bestemmeling. Elk risico kan door een verzekering worden gedekt indien de klant zulks schriftelijk vraagt, doch de premie dient aan de klant aangerekend te worden.

2. Bestellingen

 • - Bestellingen gebeuren uitdrukkelijk schriftelijk.
 • - Voor gebeurlijke schade aan of verlies van originelen en van voorwerpen die aan de klant toebehoren en bij ons in bewaring gelaten worden, wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen. Het risico van transport gebeurt op gevaar van de koper-bestemmeling. Elk risico kan door een verzekering worden gedekt indien de klant zulks schriftelijk vraagt, doch de premie dient aan de klant aangerekend te worden.
 • - In geval van een foutieve levering of van een vergissing, onder welke vorm dan ook, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het hermaken van het werk. De koper ziet af van welke bijkomende schadevergoeding ook.
 • - Tekeningen, films, clichés, stempels, computerprogramma’s e.d. vereist voor uitvoering der ontvangen bestellingen, en door ons, of in onze opdracht door derden, vervaardigd, blijven onze uitsluitende eigendom. Zij zullen nochtans uitsluitend ten behoeve van de klant bij ons bewaard blijven.
 • - Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat de bestelde hoeveelheden kunnen worden geleverd met een afwijking van + of – 10%.

3. Toepasselijk recht

 • - Tussen partijen is het Belgisch Recht toepasselijk.

4. Leveringstermijn

 • - De leveringstermijnen zijn vrijblijvend.
 • - De koper kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.
 • - De vertraging in levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.

5. Klachten

 • - De klachten dienen binnen de 8 dagen, na de ontvangst van de factuur en/of levering schriftelijk gemeld te worden.

6. Betalingen

 • - Al de facturen zijn contant betaalbaar te Lokeren.
 • - In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal een intrest van 12% van rechtswege verschuldigd zijn zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 • - Bij wanbetaling is tevens een schadevergoeding verschuldigd forfaitair geraamd op 10% van het factuurbedrag, zonder afbreuk te doen van alle andere rechten en vorderingen, schadeloosstellingen en intresten.
 • - Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zijn al de nog verschuldigde bedragen ineens en onmiddellijk opeisbaar.

7. Eigendomsvoorbehoud

 • - Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs.
 • - In geval van betaling door cheque of wissel, geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van het volledige bedrag.

8. Betwistingen

 • - In geval van betwisting tussen partijen zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van het rechtsgebied waar de vennootschap van de verkoper haar zetel heeft. Dit is het arrondissement Dendermonde (afdeling Sint-Niklaas) en het Vredegerecht van het kanton Lokeren.

9. Verborgen gebreken

 • - De verkoper dient de koper niet te vrijwaren voor verborgen gebreken.

Vragen of meer info? Aarzel niet ons te contacteren!